ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 1 มกราคม 2562 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 5 มกราคม 2562 12 มกราคม 2562
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 20 มกราคม 2562 30 มกราคม 2562
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 1 กุมภาพันธ์ 2562 10 กุมภาพันธ์ 2562
ช่วงสอบกลางภาค 7 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562
ช่วงสอบปลายภาค 22 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 22 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562
วันปิดภาคการศึกษา 30 เมษายน 2562 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0400 seconds 7.21MB |