คำชี้แจงในการประเมินสมรรถนะ

1 ขอให้ทุกท่านประเมินให้ครบตามรายชื่อที่ปรากฏ
2 การประเมินเป็นการประเมินไล่ระดับตามขั้นบันได ต้องประเมินในเกณฑ์ระดับก่อนหน้า ให้ครบทุกข้อ!! ก่อนจะไปประเมินในระดับต่อไป
3 การประเมินในครั้งนี้จะสิ้นสุดภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
4 ท่านสามารถแก้ไขการประเมินของท่านได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด
ซึ่งคือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 23.59 น.
5 การประเมินของท่านมีผลต่อการเลื่อนเงินเดือนของผู้รับการประเมิน
6 เริ่มต้นใช้ Username และ Password เดียวกันกับระบบสารบรรณ
7 หากท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งานระบบประเมินสมรรถนะที่ต้องการให้ปรับปรุงแก้ไข สามารถเพิ่มความคิดเห็นได้ที่เมนู "ข้อเสนอแนะ" ค่ะ
8 สัดส่วนการคิดคะแนน
ผู้บังคับบัญชา ประเมิน คิดเป็นร้อยละ 50
ตนเอง ประเมิน คิดเป็นร้อยละ 10
เพื่อนร่วมงาน ประเมิน คิดเป็นร้อยละ 40
เมื่อได้สัดส่วนคะแนนแล้ว จะนำมาคิดเป็น 30 % ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
9 เกณฑ์การคิดคะแนนตามตำแหน่ง

ชื่อตำแหน่ง ประเภท ระดับคาดหวัง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิชาการ 3
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วิชาการ 2
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ วิชาการ 1
พยาบาลวิชาชีพ วิชาการ 1
วิทยาจารย์ชำนาญการ วิชาการ 2
วิทยาจารย์ปฏิบัติการ วิชาการ 1
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ทั่วไป 2
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป 1
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ทั่วไป 2
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทั่วไป 1
เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 1
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ วิชาการ 1
นักวิชาการพัสดุ วิชาการ 1
บรรณารักษ์ วิชาการ 1
เจ้าพนักงานห้องสมุด วิชาการ 1
นายช่างไฟฟ้า วิชาการ 1
แม่บ้าน ทั่วไป 1
ขับรถยนต์ ทั่วไป 1
แพทย์แผนไทย วิชาการ 1
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ 1
นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ 1
นักจัดการทั่วไป ทั่วไป 1
งานธุรการ ทั่วไป 1
นักวิชาการศึกษา วิชาการ 1
งานเอกสารทั่วไป ทั่วไป 1
ดูแลระบบเน็ตเวิร์ดและบำรุงซ่อมแซ่มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั่วไป 1
งานช่างทั่วไป ทั่วไป 1
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ทั่วไป 1
จ้างเหมาบริการ ทั่วไป 1

10 กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการเข้าใช้ระบบ ติดต่องานเทคโนโลยีและสารสนเทศ โทร 233 email it@bcnnv.ac.th
11 ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้ทำแบบประเมินฯ หรือ ยังทำแบบประเมินไม่แล้วเสร็จ [คลิก]
  
Website only support Internet Explorer and Mozilla Firefox.

ระบบประเมินสมรรถนะ

Username :
Password :