คำชี้แจง

1 ระบบประเมินสมรรถนะ เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการทำประเมินสมรรถนะ ตามเกณฑ์ ก.พ. ณ ปัจจุบัน มีการปรับปรุงวิธีการประเมินผล เพื่อความยุติธรรมในการประเมินผลมากยิ่งขึ้น โดยปรับจากเดิมที่เป็นการประเมินแบบ checklist item เป็นการประเมินผลแบบ rating scale
2 ขอให้ทุกท่านประเมินให้ครบตามรายชื่อที่ปรากฏ
3 จำนวนข้อของรายการที่ประเมิน จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของผู้รับการประเมิน ตามเกณฑ์ ก.พ. เช่น นางสาว A ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จะต้องผ่านการประเมินที่ระดับ 3 จำนวนข้อที่ปรากฏ จะแสดงรายการจนถึงระดับ 3 ; นางสาว B ตำแหน่งปฏิบัติการ จะต้องผ่านการประเมินที่ระดับ 1 จำนวนข้อที่ปรากฏ จะแสดงรายการจนถึงระดับ 1
4 ท่านสามารถดูตัวอย่างการคิดคะแนนได้ที่นี่ [คลิก]
5 การประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ก.พ.
สิ้นสุดระยะเวลาทำแบบประเมิน วันที่ 02 สิงหาคม 2561 เวลา 23.59 น.
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้ทำแบบประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ก.พ. หรือ ยังทำแบบประเมินไม่แล้วเสร็จ [คลิก]
6 การประเมินของท่านมีผลต่อการเลื่อนเงินเดือนของผู้รับการประเมิน
7 หากท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งานระบบ ที่ต้องการให้ปรับปรุงแก้ไข สามารถเพิ่มความคิดเห็นได้ที่เมนู "ข้อเสนอแนะ" ค่ะ
8 กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการเข้าใช้ระบบ ติดต่องานเทคโนโลยีและสารสนเทศ โทร 2564
9 Browser แนะนำสำหรับการเข้าใช้ระบบ IE 9.0+ หรือ Firefox 35.0+

เข้าสู่ระบบ

Username :
Password :